Επικαιρότητα

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Ο Δήμος Μύκης διακηρύσσει την ανάθεση σύμβασης με διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: ¨ Προμήθεια σκυροδέματος Δήμου Μύκης 2018¨ ,  εκτιμώμενης αξίας 61.999,38 Ευρώ με Φ.Π.Α. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και

β) τους όρους της  3562/2018 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάθεση σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας.

Pages

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών -Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μύκης

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς για την περιοχή της χωρικής του αρμοδιότητας.

Για την κάλυψη της δαπάνης της υπηρεσίας έχει εκδοθεί

α)  η 65/2018  (ΑΔΑ : Ω79ΜΩΚΛ-ΨΓΨ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μύκης.

Για την ανάθεση της υπηρεσίας θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ.9 του ν. 3463/2006 , του άρθρου 116 παρ.1   ,   του άρθρου 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016 , και του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

Pages