Επικαιρότητα

Ενδιάμεσες περίοδοι εκπτώσεων στην Περιφεριακή Ενότητα Ξάνθης

Με την  3443/30.11.2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης καθορίστηκαν σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 του Ν. 4446/2016 , ΦΕΚ Α΄240/22.12.2016 , οι ενδίαμεσες περίοδοι εκτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης.

Προγράμματα μελισσοκομίας για τα έτη 2017-2018

Με το 24877/26.10.2017 έγγραφο της η Διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης ενημερώνει για τα προγράμματα ενίσχυσης μελισσοκομίας για τα έτη 2017-2018.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε :

Συνοπτικός διαγωνισμός ανάθεσης σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: ¨Προμήθεια υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης¨

Ο Δήμος Μύκης
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
την με συνοπτικό διαγωνισμό ανάθεση σύμβασης της προμήθειας με τίτλο:
¨ Προμήθεια υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης ¨
Εκτιμώμενης αξίας 36.733,59 Ευρώ με Φ.Π.Α.

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήξη προθεσμίας για την άδεια διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Με την  940/81279 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2741/04.08.2017) καθορίστηκε  η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: "Έργα υποδομής οικισμών Δ.Ε. Σατρών"

Ο Δήμος Μύκης
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
"Έργα υποδομής οικισμών Δ.Ε. Σατρών"
Εκτιμώμενης αξίας 18.600,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Pages

Διανομή κατανεμητηρίων βοσκήσιμων γαιών έτους 2017

Με το 25279/07.11.2017 έγγραφο της ΔΑΟΚ ΠΕ Ξάνθης τέθηκαν στη διάθεση της υπηρεσίας οι καταστάσεις βοσκήσιμων γαιών που αφορούν το έτος 2017.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος , στον οποίο έχει κατανεμηθεί βοσκότοπος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μύκης , να προσέλθει άμεσα στο γραφείο αγροτικής παραγωγή του Δήμου Μύκης , προκειμένου ενυπόγραφα να λάβει γνώση και να παραλάβει το έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας που τον αφορά.

Pages