Επικαιρότητα

Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών

Με την 184/2.10.2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης , καλούνται οι επαγγελματιές πωλητές λαϊκών αγορών με κατοικία ή μόνιμη διαμονή στο Δήμο , να προσέλθουν για την ανανέωση των αδειών τους.

Για την ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή υποβάλλονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,

β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,

Pages

Αποφάσεις Οργάνων