Επικαιρότητα

Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Υποστηρικτικές μελέτες για τον έλεγχο της καταλληλότητας χώρου για την κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου Σμίνθης»

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό  με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

 «Υποστηρικτικές μελέτες για τον έλεγχο της καταλληλότητας χώρου για την κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου Σμίνθης» Εκτιμώμενης αξίας  30.350,00€ (πλέον Φ.Π.Α. ...%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147)

α) Περίληψη διακήρυξης

Επανάληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Ο Δήμος Μύκης προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Πρόσκληση - Παραλαβή εντύπων κατανομής βοσκήσιμης γαίας

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος , στον οποίο έχει κατανεμηθεί βοσκότοπος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μύκης , να προσέλθει άμεσα στο γραφείο αγροτικής παραγωγή του Δήμου Μύκης , προκειμένου ενυπόγραφα να λάβει γνώση και να παραλάβει το έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας που τον αφορά.

Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας

Ο Δήμος Μύκης καλεί τους γιατρούς εργασίας που κατέχουν και ασκούν την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, εφόσον επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους 2017 με το Δήμο Μύκης , αφού λάβουν υπόψη την από 28.04.2017 Μελέτη της Δ/ν

Pages

Πρόσκληση για την ανάθεση της υπηρεσίας για την περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς για την περιοχή της χωρικής του αρμοδιότητας.

Για την κάλυψη της δαπάνης της υπηρεσίας έχει εκδοθεί

α)  η 43/2017 (ΑΔΑ : 6118ΩΚΛ-7ΞΘ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  και

Pages