Επικαιρότητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ (ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ GRADER ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ JCB) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΚΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ GRADER ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ JCB)

Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ": η συνολική ονομαστική κατάταξη υποψηφίων, οι πίνακες κατάταξης-βαθμολογίας υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2018, καθώς και ο πίνακας διοριστέου για την πρόσληψη ενός (1) ΔΕ χειριστή μηχανημάτων έργου στο Δήμο Μύκης και έχουν ως εξής:

 

Pages

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών -Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μύκης

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς για την περιοχή της χωρικής του αρμοδιότητας.

Για την κάλυψη της δαπάνης της υπηρεσίας έχει εκδοθεί

α)  η 65/2018  (ΑΔΑ : Ω79ΜΩΚΛ-ΨΓΨ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μύκης.

Για την ανάθεση της υπηρεσίας θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ.9 του ν. 3463/2006 , του άρθρου 116 παρ.1   ,   του άρθρου 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016 , και του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

Pages