Επικαιρότητα

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Μύκης

Ο δήμος Μύκης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές ομάδων του τιμολογίου της υπ. αριθμ. 3/2017 τεχνικής μελέτης του τμήματος Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του Άρθρου 209 του Ν.3463/06 και του άρθρου 117 του Ν.4412/16, για την «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Μύκης»

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναρτήθηκαν σήμερα Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού, στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

σε όλους τους Δήμους της χώρας, για 24.251 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης:

Πρόσκληση για την ανάθεση της υπηρεσίας για την περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς για την περιοχή της χωρικής του αρμοδιότητας.

Για την κάλυψη της δαπάνης της υπηρεσίας έχει εκδοθεί

α)  η 43/2017 (ΑΔΑ : 6118ΩΚΛ-7ΞΘ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  και

Πρόσκληση για την ανανέωση της υπηρεσίας καταχωρητή ονομάτων gr

 Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία ανανέωσης καταχωρητή ονομάτων gr στο διαδίκτυο. Για την κάλυψη της δαπάνης της υπηρεσίας έχει εκδοθεί

α)  η 31/2017 (ΑΔΑ : ΨΠΡΜΩΚΛ-ΓΟΓ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  και

Pages

Πρόσκληση για την ανάθεση της υπηρεσίας για την περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς για την περιοχή της χωρικής του αρμοδιότητας.

Για την κάλυψη της δαπάνης της υπηρεσίας έχει εκδοθεί

α)  η 43/2017 (ΑΔΑ : 6118ΩΚΛ-7ΞΘ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  και

Pages