ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3/2015)