ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 1/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ