ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 325/7084/6-6-2016 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ