ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 400/2015 ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ