Γραφείο πρασίνου

Αρμοδιότητες Γραφείου  πρασίνου

1)    Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου (  τεχνικά μέσα , εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα  κλπ).

2)    Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου ( φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα  κλπ).

3)    Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.

4)    Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της  συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.

5)    Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των  τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία  του Τμήματος.