Πίνακας αποφάσεων οικονομικής επιτροπής της 38ης τακτικής συνεδρίασης