Πίνακας αποφάσεων οικονομικής επιτροπής της 39ης τακτικής συνεδρίασης