Πίνακας αποφάσεων οικονομικής επιτροπής της 40ης τακτικής συνεδρίασης