Πίνακας αποφάσεων οικονομικής επιτροπής της 41ης τακτικής συνεδρίασης