Πίνακας αποφάσεων οικονομικής επιτροπής της 42ης τακτικής συνεδρίασης