Πίνακας αποφάσεων οικονομικής επιτροπής της 43ης τακτικής συνεδρίασης