Πίνακας αποφάσεων οικονομικής επιτροπής της 44ης τακτικής συνεδρίασης