Περίληψη αποφάσεων την 27ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου