Περίληψη αποφάσεων την 28ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου