Περίληψη αποφάσεων την 29ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου