Περίληψη αποφάσεων 10ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής