Περίληψη αποφάσεων 11ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου