Περίληψη αποφάσεων 11ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής