Περίληψη αποφάσεων 12ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου