Περίληψη αποφάσεων 12ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής