Περίληψη αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής