Περίληψη αποφάσεων 14ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής