Περίληψη αποφάσεων 5ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου