Περίληψη αποφάσεων 6ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου