Περίληψη αποφάσεων 7ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου