Περίληψη αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου