Περίληψη αποφάσεων 9ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου