ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ