ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 17ης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ