ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ