ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ