ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ