ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ