ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ