ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ