Διακηρύξεις

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών σχετικά με την ανάθεση εργασιών ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων έτους 2019 του Δήμου Μύκης σε ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.

Πρόσκληση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΜΙΝΘΗΣ

Ο Δήμος Μύκης προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα στεγαστούν οι υπηρεσίες του (Γραφεία αιρετών και αίθουσα Δ.Σ., Διοικητική-Οικονομική, Τεχνική κ.λπ. υπηρεσίες) και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της συνημμένης διακήρυξης...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια περιφερειακών εξαρτημάτων για τις ανάγκες των Η/Υ των γραφείων των υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια υλικών φαρμακείου για τις ανάγκες του προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" του Δήμου Μύκης, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ"

Ο Δήμος Μύκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: "ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ", εκτιμώμενης αξίας 860.618,90€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των μηχανογραφικών εφαρμογών του Δήμου, σύμφωνα με τη συννημένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης ετήσιας μηχανογραφικής υποστήριξης Η/Υ και προγραμμάτων του Δήμου, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) επιτοίχιων θερμοπομπών στο γραφείο του ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου και στο γραφείο του Τμήματος Δημοτολογίων, όπως αναλύεται στη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Pages