Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών καθαριότητας (μεταλλικά φτυαράκια) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια αναλώσιμων για τις ανάγκες των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δήμου, σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή ανάδοχου σύμβασης για τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων οικισμών του Δήμου Μύκης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αναάθεση της προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Μύκης και των ΝΠΔΔ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τριών (3) ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Μύκης, σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή της πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Δημοτολογίου της, συνολικού προϋπολογισμού 2.500,00€, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες των Ξενώνων και Λουτρώνων Ιαματικών Πηγών Δ.Ε. Θερμών, σύμφωνα με την περιγραφή της συνημμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης με έναρξη από την υπογραφή της και μέχρι 31/12/2018, προκειμένου να υπάρχει έγκαιρη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών όλων των υπηρεσιών, για την υποστήριξη των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου, σύμφωνα με την περιγραφή της συνημμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών...

Pages