Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός ηλεκτρικού ψυγείου για τις ανάγκες λειτουργίας των γραφείων του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, όπως περιγράφεται στη συνημμένη πρόσκληση...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του κτιρίου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου όπως αναλύονται στην συνημμένη πρόσκληση...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Ο Δήμος Μύκης διακηρύσσει την ανάθεση σύμβασης με διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: ¨ Προμήθεια σκυροδέματος Δήμου Μύκης 2018¨ ,  εκτιμώμενης αξίας 61.999,38 Ευρώ με Φ.Π.Α. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και

β) τους όρους της  3562/2018 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάθεση σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας.

Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης χώρου στάθμευσης οχημάτων

Ο Δήμος Μύκης προκηρύσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση 3ου χώρου στάθμευσης οχημάτων στον οικισμό Σμίνθης, του Δήμου Μύκης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Pages