Διακηρύξεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου

Ο Δήμος Μύκης
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
την ανοικτή διαδιακασία επιλογής αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό του έργου με τίτλο:
¨ Ύδρευση οικισμών ΔΕ Μύκης ¨
Εκτιμώμενης αξίας 32.000,00 Ευρώ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλατος σε ημερήσια βάση για το τακτικό και ΙΔΑΧ προσωπικό,  συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων, στους οποίους παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Pages