Διακηρύξεις

Διακήρυξη Μίσθωσης Ακινήτου

Ο Δήμος Μύκης προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ και καλεί τους
ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Μύκης

Ο δήμος Μύκης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές ομάδων του τιμολογίου της υπ. αριθμ. 3/2017 τεχνικής μελέτης του τμήματος Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του Άρθρου 209 του Ν.3463/06 και του άρθρου 117 του Ν.4412/16, για την «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Μύκης»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016

O Δήμος Μύκης θα προβεί σε σύναψη δημόσιας σύμβασης, με διαδικασίες απευθείας ανάθεση, για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν απο την σχετική πρόσκληση.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης

O Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται για προμήθεια γραφικής ύλης συνολικού προϋπολογισμού 2.360,51 €, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωυούν απο τη σχετική πρόσκληση.

Πρόσκληση για την ανάθεση της υπηρεσίας για την περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς για την περιοχή της χωρικής του αρμοδιότητας.

Για την κάλυψη της δαπάνης της υπηρεσίας έχει εκδοθεί

α)  η 43/2017 (ΑΔΑ : 6118ΩΚΛ-7ΞΘ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  και

Πρόσκληση για την ανανέωση της υπηρεσίας καταχωρητή ονομάτων gr

 Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία ανανέωσης καταχωρητή ονομάτων gr στο διαδίκτυο. Για την κάλυψη της δαπάνης της υπηρεσίας έχει εκδοθεί

α)  η 31/2017 (ΑΔΑ : ΨΠΡΜΩΚΛ-ΓΟΓ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  και

Pages