Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια υλικών φαρμακείου για τις ανάγκες του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" του Δήμου Μύκης, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της συνημμένης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : "Ασφαλτόστρωση δρόμου σε οικισμούς Δημοτικής Κονότητας Εχίνου και Δημοτικής Ενότητας  Κοτύλης , Θερμών και Σατρών ".

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : "Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς της Δημοτικής Κοινότητας Εχίνου και των Δημοτικών Ενοτήτων Κοτύλης και Σατρών".

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια αναλώσιμων για τις ανάγκες των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δήμου, όπως αναλύεται στη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης προσφοράς...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου, όπως αναλύεται στη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια TONER για τις ανάγκες των μηχανημάτων (φωτοτυπικών-εκτυπωτών) του Δήμου όπως αναλύεται στη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  ψεκασμών εντόμων υγειονομικής σημασίας σε  οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Μύκης.

Η δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία θα ανέλθει στα  1495,62€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   και θα βαρύνει τον Κ.Α.00-6117.012 του προϋπολογισμού δαπανών έτους 2019 με τίτλο «ψεκασμός εντόμων υγειονομικού ενδιαφέροντος» , με εγγεγραμμένη πίστωση 1.500,00€

Pages