Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  ψεκασμών εντόμων υγειονομικής σημασίας σε  οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Μύκης.

Η δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία θα ανέλθει στα  1495,62€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   και θα βαρύνει τον Κ.Α.00-6117.012 του προϋπολογισμού δαπανών έτους 2019 με τίτλο «ψεκασμός εντόμων υγειονομικού ενδιαφέροντος» , με εγγεγραμμένη πίστωση 1.500,00€

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός (1) καταμετρητή χρημάτων για την εύρυθμη λειτουργία της Ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της συνημμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εργασιών συντήρησης - επισκευής μίας (1) κλιματιστικής μονάδας που βρίσκεται στο χώρο του δημαρχιακού καταστήματος, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της συνημμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των γραφείων Κ.Ε.Π. των Δ.Ε. Κοτύλης, Θερμών, Σατρών, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου (εκτός των Κ.Ε.Π., των Δ.Ε. Κοτύλης, Θερμών και Σατρών, όπως αναλύεται στη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τη δράση στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς από εθελοντές κτηνιάτρους στο Δήμο Μύκης κατά το διάστημα από 05/05/2019 ως 20/05/2019.

Η δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία θα ανέλθει στα  10.788,00€ (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) και  θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 και τον Κ.Α. 70-6474.002 με τίτλο «Διοργάνωση δράσης στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μύκης από εθελοντές κτηνιάτρους , στα πλαίσια του 4039/2012 , κατά το διάστημα από 05/05/2019 ως 20/05/2019» 

Pages