Διακηρύξεις

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου

Ο Δήμος Μύκης διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : Έργα δημοτικής οδοποιίας στους οικισμούς Κενταύρου και Κοτύλης (Υποέργο 2 οικισμός Κοτύλης).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια υλικών φαρμακείου για τις ανάγκες του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" του Δήμου, σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, ενδεικτικού προϋπολογισμού εώς 1.419,78€ με το Φ.Π.Α....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προκειμένου ο Δήμος Μύκης να προβεί στην παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου νερού ως προς ραδιενεργές ουσίες στην πηγή οικισμού Δημαρίου προϋπολογισμού 806,00€, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Καθώς δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και δεν κατατέθηκε σχετική οικονομική προσφορά που ν' αφορά την υπ' αρίθμ. 10974/10-12-18 προηγούμενη πρόσκλησή μας ο Δήμος Μύκης προβαίνει σε επανάληψη της πρόσκλησης κατάθεσης προσφορών για την προμήθειας μιας διαδικτυακής εφαρμογής-βάσης δεδομένων (ιστοσελίδα) δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, προκειμένου τα αρμόδια τμήματα να διαχειρίζονται μια διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης (προμηθειών και υπηρεσιών - έργων), με ταχύτητα, οργάνωση και αποτελεσματικότητα.

Διαβάστε περισσότερα στην  συνημμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

O Δήμος Μύκης θα προβεί σε σύναψη δημόσιας σύμβασης, με διαδικασίες απευθείας ανάθεση, για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων Δήμου Μύκης , χρήσης 2018. Οι ενδιαφερόμενοι ορκωτοί ελεγκτές μπορούν να αποστείλουν προσφορές έως και την 14/12/2018 ώρα 13:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια μιας διαδικτυακής εφαρμογής - βάσης δεδομένων (ιστοσελίδα) δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, προκειμένου τα αρμόδια τμήματα να διαχειρίζονται μια διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης (προμηθειών και υπηρεσιών-έργων) με ταχύτητα, οργάνωση και αποτελεσματικότητα.

Πιο αναλυτικά στοιχεία διαβάστε στη συνημμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εργασιών συντήρησης του καυστήρα του Δημαρχιακού καταστήματος στην Σμίνθη, σύμφωνα με την συνημμένη πρόσκληση  υποβολής προσφορών...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εργασιών συντήρησης-επισκευής των κλιματιστικών μονάδων που βρίσκονται στους χώρους του Δημαρχιακού καταστήματος και στους χώρους των ΚΕΠ Ωραίου-Εχίνου, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών...

Pages