ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30ης/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

Στη Σμίνθη τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10.00π.μ. συγκεντρώθηκε τακτικά η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των θεμάτων της υπ' αρίθμ. 8453/28-11-2019 πρόσκλησης του προέδρου

1ο Θέμα: Έγκριση των όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας: "Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Μύκης", προϋπολογισμού 65.000,00€ με Φ.Π.Α.