ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ης/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

Στη Σμίνθη την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14.30μ.μ. συγκεντρώθηκε τακτικά η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των θεμάτων της υπ' αρίθμ. 9338/31-12-2019 πρόσκλησης του προέδρου

1ο Θέμα: Εισήγηση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και τεχνικού προγράμματος

2ο Θέμα: Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρισης Μύκης (ΚΔΕΜ)

3ο Θέμα: Εισήγηση κατάργησης των 181/2008 και 201/2011 αποφάσεων του Δ.Σ. και έκδοση νέας για τον καθορισμό συντελεστή ΤΑΠ επί της ακίνησης περιουσίας που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου

4ο Θέμα: Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τον διαγωνισμό της υπηρεσίας: "Επισκευή - συντήρηση οχημάτων"

5ο Θέμα: Αίτημα για παράταση προθεσμίας έργου κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς ΔΕ Κοτύλης και Σατρών