ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 26ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ