ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ