ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 28ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ