ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 30ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ